BEYLİKDÜZÜ ,34798 ,Türkiye
+ 90 212 875 31 86
destek@binavlun.com

Koronavirüs Gölgesinde Ekonomik Krizden Kurtulmanın Tek Çıkış Yolu Ticareti Kolaylaştırmak

Yeni Nesil Lojistik

Koronavirüs Gölgesinde Ekonomik Krizden Kurtulmanın Tek Çıkış Yolu Ticareti Kolaylaştırmak

2020 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkan salgın ile ilgili dünya çapında verilen alarmlar,
devletlerin olağanüstü gayretleri, politika ve stratejileri sayesinde salgının etkileri kademeli
olarak azaltılmaya çalışıldı. Bu süreçte her ne kadar öncelik insan sağlığı olsa da yaşamın
devam edebilmesi ve ihtiyaçların karşılanabilir olması için başta üretim, ticaret, lojistik gibi
alanlarda çalışmaların devam etmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Temas yolu ile bulaşan bir
salgının artış hızını azaltmak üzere belirli istisnalar dışında hayatın durduğu, üretimin ve
tüketimin azaldığı bir ekonominin ayakta kalması için bazı önlemlerin alınması kaçınılmaz oldu.
Nitekim, dünya üzerinde bu farkındalığa erişen her ülke kendi ihtiyaçlarına göre strateji
geliştirdi. Tüm bu stratejiler ise aynı kapıya çıkmakta: “Kolaylaştırmak”. Hayatı kolaylaştırmak,
faaliyetleri kolaylaştırmak, süreci kolaylaştırmak ve en önemlisi ticareti kolaylaştırmak.
Bildiğimiz, alıştığımız bazı doğruların artık doğru olmadığı, rutin alışkanlıklarımızdan
vazgeçtiğimiz ya da alışkanlıklarımızı pandemi şartlarına uyumlaştırdığımız günlerde sektör
olarak sağlıklı kalmak dışında çok bir önemli görevimiz daha vardı: “Lojistik ve ticaret akışlarını
devam ettirebilmek”. Çünkü yaşamın devam edebilmesi için bu çarkın dönmesi hayati bir önem
taşımakta idi. Bunu sağlamak üzere ülkemizde “Ekonomik İstikrar Kalkanı” destek paketi
yayınlandı. Paketin kapsamında kredi desteği, faiz ve vergi ertelemesi, kısa çalışma ödeneği
gibi destekler yer aldı. Büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere pek çok firma bu desteklerden
faydalandı. Nitekim “kısa çalışma ödeneği” desteği halen devam etmekte. Lojistik sektörü de
bu desteklerden mümkün olduğunca yararlanmaya çalışsa da güçlü bir finansman yapısına ve
sektör tecrübesine sahip firmalar bile bu süreçte ekonomik desteklere rağmen ayakta kalmakta
zorluk yaşadı.
Bu kolaylaştırmalara ek olarak 20 Mayıs 2020 tarihli ve 31132 sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanan “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında
Cumhurbaşkanı Kararı” ile lojistiğin de içinde bulunduğu hizmet sektöründeki markaların
“Turquality Destek Programı” kapsamında yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere
beşer yıl destekleneceği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşları iş birliği içerisinde salgının
etkilerini en aza indirgemeye çalıştılar.
Ticaretin kolaylaştırılması geniş anlamıyla malın üretiminden son kullanıcıya ulaşana kadar
tabi olduğu tüm işlem ve prosedürlerin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması, formalitelerin
azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Ticaretin kolaylaştırılması kavramı, bilgi teknolojileri ve
otomasyonun uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi anlamına
gelmektedir. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’de onaylanmış ve Türkiye’nin 16 Mart 2016 tarihinde
anlaşmayı kabul ettiği Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kayıtlarına geçmiştir. Anlaşma, 110 DTÖ
üyesinin iç onay süreçlerini tamamlamasıyla 2 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. DTÖ’nün
kuruluş ve işleyiş amaçlarından birisi ticari faaliyetlerde dünya genelinde “yeknesaklığı” ve
“uyumu” sağlamak, bu yolla ticari bariyerleri en aza indirmek, hukuki farklılıkların getirmiş
olduğu problemleri ortadan kaldırmak, aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesi ve verimin
arttırılmasıdır.
Ülkemizde de T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon
Komitesi kuruldu. Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, T.C. Ticaret Bakanlığı
başkanlığında toplamda 23 üyeden oluşmaktadır. UTİKAD da komitenin kurulduğu 2017
yılından bu yana komitenin farklı bölümlerinde aktif roller üstlenmekte, komitenin bünyesinde
bulunan Genel Kurul, Teknik Komite, Çalışma Gruplarına (Şeffaflık, Dış Ticaret, Altyapı ve
Lojistik) düzenli olarak katılarak ülkemizin ve sektörün yararına çalışmalar yapıp, sorunlara
çözüm önerileri sunmaktadır.
Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin
çalışmaları yapmaktan, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktan, bürokrasinin
azaltılarak ticari maliyetlerin düşürülmesinden, ticaret erbabına şeffaflığa dayanan hızlı ve
kaliteli gümrük hizmetinin sunulmasından ve ülkemizde yabancı yatırımların artırılmasından
sorumludur. T.C. Ticaret Bakanlığı Başkanlığı’nda kurulan komitenin çalışmaları sayesinde
ticaretin kolaylaştırılarak gerek işletmeler gerekse ulusal ekonomi açısından olumlu gelişmeler
sağlanması hedeflenmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından
yapılan araştırmaya göre, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının DTÖ ülkelerince tam olarak
uygulanmasının, küresel düzeyde ticari maliyetleri % 12,5 ila % 17,5 oranında düşüreceği,
ülkemizin de içinde bulunduğu üst-orta gelir düzeyine sahip ülkelerde ise bu oranın % 14.6
olacağı tahmin edilmektedir.
Koronavirüs salgınının ekonomik olumsuzluklarını azaltmak için ticareti kolaylaştırmanın kilit
bir zorunluluk olduğu tüm dünyada kabul edilmektedir. Bu kolaylaştırma için de malların,
taşıtların ve insanların sınırlar ötesine taşınmasına ilişkin düzenleme ve uygulamalardaki
engelleri ve fırsatları ele almak gerektiğinden, tüm bunlar için de kamu ve özel sektör
entegrasyonunun sağlanması gerektiğinden söz edilmektedir. Dünyanın geçirdiği bu hızlı
değişim sürecinde değişimi benimsemeyen ekonomilerin rekabet avantajlarını
koruyamayacaklarına kesin gözle bakılmaktadır.
Tüm bunlarla birlikte ticareti kolaylaştırmak için süreç ve işlem kolaylıklarından daha çok
zihniyet değişikliği yapılması ve bu kolaylıkların sürdürebilir olması gerekmektedir. Dünyanın
ve ülkemizin beklemediği bir anda ortaya çıkan ve tüm planları alt üst eden bu süreçten sonra
sınır geçişleri ve benzeri ticareti yavaşlatan, zorlaştıran tüm süreçlerde gerçek fayda
sağlayacak adımların atılması için, gerek kuralları düzenleyen devlet ile denetim görevlerini
üstlenen kamu kurum ve kuruluşları, gerekse süreçlerdeki darboğazların nerede olduğunu çok
iyi bilen özel sektör temsilcilerinin bu süreçte koordinasyon içinde çalışması gerekmektedir.
Özellikle kamu kurumları ve farklı bakanlıklar gerek kendi içlerindeki birimler arasında gerekse
birbirleri arasında otomasyona bağlanmış iletişim sistemleriyle tekrarlayan işlemleri yok etmeli,
denetim ve kontrol süreçlerinin gecikmeden, en yüksek hızda tamamlanmasını sağlamalı ve
tüm dış ticaret sürecinin olabildiğince az noktadan ve kağıtsız, elektronik ortamlarda
yürütülmesini sağlayacak adımları atmalıdır. Bunun için de gelişen teknolojiden, dijital
sistemlerden yararlanılarak hız, zaman ve maliyet unsurlarıyla hareket edilmesi
amaçlanmalıdır.
Dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarının gündemlerine aldıkları ticareti kolaylaştırma
konusunda ülkemizde ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması, bu amaca hizmet eden kurumlara
destek verilmesi, bu yönde bir farkındalık oluşturulması geniş kapsamlı bir yaklaşım ile
mümkün olmakla beraber ülkelerin gelecek dönem stratejileri ve hayatta kalma mücadeleleri
için önem arz etmektedir.
Bu noktada UTİKAD, üyelerinin destekleriyle Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon
Komitesi’nin kurulduğu 2017 yılından bu yana 8 Genel Kurul, 8 Teknik Komite ve 36 Çalışma
Grubu Toplantısı’na aktif olarak katılım gösterdi ve sürecin ilerlemesine, olumlu sonuçlar
üretmesine katkı sağlamaya da devam etmektedir.
Gizem Karalı Aydın
UTİKAD Sektörel İlişkiler Uzmanı
20 Ocak 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Powered by WhatsApp Chat

× Size nasıl yardımcı olabilirim. ?